Fraværsattest skole

COVID-19

Pga. den pågående pandemien er det på nåværende tidspunkt ikke nødvendig med legeerklæring ved fravær fra videregående opplæring.


Fra legeforeningen.no:

De nye reglene om fraværsgrense i videregående skole slår fast at elever som har mer enn 
10 % udokumentert fravær i et fag som hovedregel ikke vil få karakterer i faget. Elevene kan ha inntil 10 % fravær i det enkelte faget. Det betyr at i et fag med 150 årstimer, kan elevene være borte i hele 15 timer uten å risikere å ikke få karakter. Utfordringen er fag med få årstimer, f. eks kroppsøving. Eleven vil få karakter dersom fravær er dokumentert og skyldes sykdom eller andre helse- og velferdsgrunner. Erklæring fra lege stilles som forutsetning for gyldig sykefravær. Om kravet til dokumentasjon står det i Rundskriv om Fraværsgrense (Udir-3-2016) at: “Det er ikke krav om å dokumentere fravær før grensen på 10 % er overskredet, men elevene kan likevel velge å legge frem dokumentasjon før grensen er nådd”.

Det er altså ikke nødvendig å dokumentere fravær før grensen på 10% er oppnådd. Når man nærmer seg grensen på 10% vil fravær på grunn av helserelaterte årsaker kunne attesteres i en legeerklæring. Dette er ikke ansett som nødvendig helsehjelp og dekkes derfor ikke av folketrygden med egenandeler – se prisliste.

Vi anbefaler å ta kontakt med legesenteret allerede første fraværsdag i det aktuelle sykefraværet, f.eks. ved hjelp av e-kontakt på helsenorge.no. På den måten får vi journalført fraværet og kan utstede attest i etterkant hvis det ikke er ledig time samme dag.